Vedtekter


Vedtekter for Randem skog og Høgda velforening

Vedtatt den 27/04-2023.

§ 1. Navn

Foreningens navn er Randem skog og Høgda velforening.

§ 2. Formål og virkemidler

§ 2.1 Foreningen skal ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt boligmiljø, samt forvalte de områdene vellet disponerer. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

§ 2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.

§ 2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. Det kan gis økonomisk støtte til foreninger, lag eller organisasjoner til virksomhet som fremmer foreningens formål.

§ 2.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser, samt private planforslag.

§ 2.5 Foreningen er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon.

§ 3. Velforeningens geografiske område

§ 3.1 Velforeningens område er definert slik:

Høgdaveien i vest, Nordlysveien i nord, Randemfaret i sør og øst i Vestby er grensene til vellet.

§ 4. Juridisk person

§ 4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5. Medlemskap

§ 5.1 Enhver husstand innen området som er definert i § 3, kan bli medlem av foreningen. Medlemskap er frivillig. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må fjorårets kontingent være betalt senest 4 uker før årsmøtet.

§ 6. Kontingent

§ 6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin, kan strykes etter purring med fastsatt frist.

§ 6.2 Strykes et medlem, kan dette ikke tas opp igjen før årets kontingent er betalt.

§ 6.3 Kontingenten kan ikke økes med mer enn 50 % pr. år.

§ 8. Årsmøte

§ 8.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres sammen med foreløpig saksliste med minst fire ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

§ 8.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Hver betalende husstand har to stemmer. Møter det to personer fra en husstand, har disse en stemme hver. Møter det en person fra en husstand, har denne to stemmer. For å kunne avgi stemme, må man ha fylt 18 år. Stemmegivning kan ikke skje ved skriftlig eller muntlig fullmakt.

§ 8.3 Årsmøtet behandler:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av dirigent til å lede årsmøtet, en referent, og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Styrets årsmelding.
 • Revidert regnskap.
 • Innkomne saker.
 • Andre saker som styret ønsker å legge fram for årsmøtet.
 • Planer for kommende år og budsjett, herunder å fastsette kontingent.
 • Valg av:
  • Styremedlemmer (to og tre annethvert år)
  • To varamedlemmer
  • Revisor
  • Valgkomite på tre medlemmer
  • Utsending(er) til Vellenes Fellesorganisasjons landsmøte
  • Eventuelle komiteer.

§ 8.4 Protokollen fra årsmøtet sendes samtlige medlemmer.

§ 8.5 Styremedlemmene velges for to år av gangen. Varamedlemmer for ett år. Samtlige kan gjenvelges. Revisor velges kun når fungerende revisor ikke skal fortsette.

§ 8.6 Stemmegivning på årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Avstemning skjer ved håndsopprekkelse, men skriftlig hvis minst en av de stemmeberettigede krever det. Personvalg er alltid skriftlig hvis det er flere kandidater enn det antall som skal velges.

Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming, eller færre. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder flere navn enn det som skal velges, anses som ikke avgitt. Inneholder en stemmeseddel navn som ikke er foreslått, strykes disse, men stemmeseddelen er for øvrig gyldig.

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Hvis denne ikke er til stede, har styrets nestleder dobbeltstemme. Er denne heller ikke til stede, har årsmøtets dirigent dobbeltstemme. Ved stemmelikhet i personvalg avgjøres valget med loddtrekning.

§ 8.7 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

§ 8.8 Revisor og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 9. Ekstraordinært årsmøte

§ 9.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 medlemmer kommer med skriftlig krav om det. Innkallingsfristen er minst 7 dager.

§ 10. Medlemsmøter

§ 10.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.

§ 11. Velforeningens ledelse (styret)

§ 11.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen. Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder, sekretær og kasserer. Et og samme styremedlem kan ha flere av disse oppgavene, men leder kan ikke også være nestleder eller kasserer.

§ 11.2 Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 • Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.
 • Stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder å forvalte de områdene velforeningen disponerer.
 • Føre regnskap over foreningens økonomi. Foreningens medlemmer har rett til innsyn i regnskapet.
 • Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
 • Etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
 • Representere foreningen utad.
 • Sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut ifra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som drives.

§ 11.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen.

§ 11.4 Styret holder møte når leder bestemmer, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det, men minst en gang i kvartalet. Varamedlemmene kan møte på styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig.

Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres. Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene.

§ 11.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.

§ 12. Regnskap og revisjon

§ 12.1 Regnskapsåret går fra 1/1–31/12.

§ 12.2 Styret skal påse at regnskapet blir ført.

§ 13. Vedtektsendringer

§ 13.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft idet årsmøtet heves. Vedtektsendringer har aldri tilbakevirkende kraft.

§ 14. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

§ 14.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

§ 14.2 Det siste av de to årsmøtene som gjør vedtak om oppløsning, gjør også vedtak om disposisjon av foreningens formue etter oppløsning og gjeldsavleggelse. Dette skal skje i tråd med foreningens formål (§2).

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

§ 14.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.